NOC MUZEÓW.

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

NOC MUZEÓW - mamy już sa sobą!

W programie imprezy znalazły się:

1.    Pokazy nieba pod kopułą – W poszukiwaniu harmonii Wszechświata.

2.     Pokazy eksperymentów fizycznych – W poszukiwaniu praw natury, połączone z prezentacjami.

3.    Obserwacje wiosennego nieba przy użyciu teleskopów na tarasie obserwacyjnym.

4.    Zabawy polisensoryczne dla dzieci.

 

Kilkaset osób mogło skorzystać z tego co przygotowali pracownicy placówki i zapoznać się z ofertą edukacyjną Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Łodzi. Pokazy nieba sztucznego oraz obserwacje teleskopowe Jowisza, zjawiska fizyczne, prezentacje multimedialne, a także zajęcia polisensoryczne - to wszystko przycięgnęło, jak się okazało nie tylko mieszkańców Łodzi.

W organizację spotkania włączyły się także Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

 

PÓŁKOLONIE - ruszają zapisy!

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

1.    Zajęcia półkolonijne odbywają się w godz. 08.00 – 16.00.
2.    Uczestnicy półkolonii przestrzegają uwag zawartych w „Planie zajęć”.
3.    O konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w „Planie zajęć” Organizator zobowiązuje się poinformować   rodziców lub opiekunów prawnych dziecka możliwie jak  najszybciej.
4.    Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność  materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.
6.    Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i P. Poż.
7.    Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie jest warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na półkoloniach.
8.    W przypadku nie stosowania się do regulaminu półkolonii Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z półkolonii.
9.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora na 4 dni (tj. do czwartku, do godz. 15.00) przed rozpoczęciem tygodnia półkolonii, co uprawnia do zwrotu kosztów.
10.    W pozostałych przypadkach za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania danego tygodnia zwrot kosztów nie przysługuje.

Konferencja Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć.

Łódź, 20 maja 2017 r.

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Pomorska 16A

Ponad 30 uczestników Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) spotkało się na ogólnopolskiej konferencji w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – Filii nr 3 Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym przy ul. Pomorskiej 16.

Kilka minut po godz. 10. wszystkich zgromadzonych powitał Remigiusz Jabłoński, sekretarz OŁ PTMA oraz pracownik PiOA i zaprosił do oficjalnego otworzenia konferencji gospodarza placówki - dyrektora Andrzeja Gruszczyńskigo wraz z kierownikiem Marcinem Wojtczakiem. Słowa zadowolenie z przybycia tak wielu obserwatorów wyraził prezes PTMA Mieczysław Jagła.

O obserwacjach i nadziei wysłuchania nowości związanych z obserwacjami zjawisk mówił także prezes honorowy PTMA – dr Henryk Brancewicz.. Spotkanie prowadził wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTMA, przewodniczący sekcji prof. dr. hab. Marek Zawilski.

Na początku przedstawił on 38-letnią historię SOPiZ, zakres prowadzonych obserwacji, ewolucję sprzętu oraz oprogramowania specjalistycznego, a także aspekty współpracy zagranicznej Sekcji. Przedstawił także wyniki analiz obserwacji zakryć brzegowych gwiazd przez Księżyc w latach 1990- 2007, co było możliwe do zanalizowania dopiero przy pomocy obecnie posiadanego oprogramowania Occult.

Z kolei Wojciech Burzyński (O/PTMA w Białymstoku) omówił stan istniejący w zakresie rodzajów obserwowanych zjawisk, nowoczesnego sprzętu i sposobów raportowania wyników.

Kontynuując tę tematykę, Leszek Benedyktowicz (O/PTMA w Krakowie) przedyskutował wymagania, jakie powinny spełniać kamery do obserwacji zakryciowych, tak w zakresie ich parametrów, jak i w zakresie współpracy ze służbą czasu. W czasie obrad zaprezentowano także posiadany sprzęt oraz nowe pomysły na jego poszerzenie.
 

Gabriel Murawski (O/PTMA w Białymstoku) przedstawił następnie własne osiągnięcia dotyczące obserwacji tranzytów planet pozasłonecznych (jest to możliwe nawet przy pomocy sprzętu amatorskiego).
 

Wojciech Burzyński omówił dalej plany wyprawy na zaćmienie Słońca do USA w dniu 17 sierpnia b.r.

Na zakończenie Marek Zawilski zaprezentował odnalezione informacje na temat wielkiego zaćmienia Słońca, obserwowanego w Polsce w r. 1706.
 

Konferencja odbyła się dzięki uprzejmości CZP, zaangażowaniu uczestników OŁ PTMA wraz z prezesem Mieczysławem Borkowskim oraz dofinansowaniu PTMA.

PROGRAM konferencji SOPiZ

10:00 Otwarcie konferencji

Powitanie uczestników przez kierownictwo placówki - Dyrektor Andrzej Gruszczyński, Kierownik Marcin Wojtczak

Zagajenie: prezes PTMA Janusz Jagła
prezes O.PTMA /Łódź Mieczysław Borkowski

10:15 Marek Zawilski: Z historii działalności SOPiZ
10:30 Wojciech Burzyński: Obserwacje zjawisk zakryciowych - aktualne standardy, nowości i trendy
11:00 Dyskusja

11:15 Leszek Benedyktowicz: Kilka słów o kamerach do zakryć
11:30 Wojciech Burzyński: Testy i obserwacje za pomocą kamery integracyjnej NOVUS NVC GDN5811C-2 -10 min
11:40 Tomasz Wężyk: Kilka słów o skonstruowanym inserterze czasu
12:00 Piotr Smolarz: Tani inserter czasu
12:15 Przerwa kawowa

12:30 Dyskusja
12:45 Gabriel Murawski: Obserwacje tranzytów planet pozasłonecznych
13:10 Wojciech Burzyński: Wyprawa PTMA na całkowite zaćmienie Słońca - USA 2017
13:25 Marek Zawilski: 311 lat spóźnieni – ciekawe ślady z przeszłości

13:40 Dyskusja podsumowująca; plan pracy na najbliższy okres

Wojciech Burzyński: Zakrycia asteroidalne i brzegowe w 2017 r

14:15 Zakończenie obrad

Konferencja, ze względów organizacyjnych,  przeznaczona jest dla członków SOPiZ oraz zainteresowanych członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Finał XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego - wyniki

 

We wtorek 9 maja, w naszej Placówce, odbył się finał XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem "Badam i obserwuję". Wzięło w nim udział 21 uczniów z 16 szkół. Wyłonieni oni zostali podczas eliminacji szkolnych, dzielnicowych i łódzkich, w których uczestniczyło ponad 600 uczniów z 68 szkół podstawowych Łodzi i okolicznych miejscowości.

Konkurs organizowany jest w 3 etapach, których zakres tematyczny zbieżny jest z układem treści podstawy programowej przedmiotu przyroda w myśl zasady:  „Poznaj to co najbliższe, abyś mógł zrozumieć świat”.
Uczniowie podczas etapów szkolnego i dzielnicowego rozwiązują zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu objętego podstawą programową przedmiotu przyroda.

Eliminacje łódzkie składają się z 2 części, teoretycznej i praktycznej.

Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W tym roku szkolnym partnerem konkursu jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne przy ul. Pomorskiej 16 w Łodzi.

Podczas części praktycznej uczniowie przygotowywali i prezenowali przed komisją konkursową doświadczenia przyrodnicze. Ocenie podlegała zarówno część merytoryczna wystąpienia (postawienie pytania badawczego, hipotezy, dobór materiałów do doświadczenia, obserwacje i wyciągnięte na ich podstawie wnioski) jak również sama prezentacja, swoboda wypowiedzi, posługiwanie się słownictwem przedmiotowym.

Etap praktyczny eliminacji łódzkich był bardzo wyrównany. Jury w składzie:

  • Anna Romańska - przewodniczący komisji konkursowej - doradca metodyczny przyrody ŁCDNiKP
  • Remigiusz Jabłoński - nauczyciel fizyki Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi
  • Stanisław Węcław - nauczyciel fizyki Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sterfelda w Łodzi

po burzliwych obradach i zliczeniu punktów z części teoretycznej i praktycznej wyłoniło 6 laureatów XV Ogólnołódzkiego Konkursu Przyrodniczego, którymi zostali:

I miejsce

  • Zuzanna Majchrowska - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

II miejsce

  • Weronika Hetych - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - opiekun p. Joanna Latoszek
  • Patryk Twardowski - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

III miejsce

  • Julianna Adamczewska - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi - opiekun p. Ewa Studnicka

Wyróżnienia

  • Piotr Adamczyk - Szkoła Podstawowa nr 79 - opiekun p. Piotr Bazela
  • Kacper Komasiński - Szkoła Podstawowa nr 5 - opiekun p. Katarzyna Kopczyńska

Więcej na stronie Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Prozdrowotnej

Cykl „Człowiek i Wszechświat” - 12 maja - zapowiedź

Obserwuj niebo razem z nami!

Ciekawe obiekty i zjawiska astronomiczne oglądamy w drugi piątek każdego miesiąca - w ramach cyklu „Człowiek i Wszechświat”

Startujemy o  godz. 17:00 ( wiosną w godzinach późniejszych - po zachodzie Słońca). 

Obserwacje uzupełniamy prezentacjami multimedialnymi.

W maju  zapraszamy na obserwacje Jowisza. Już 12.05 o godz. 18.30 rozpoczynamy od pokazu nieba w planetarium oraz eksperymentów fizycznych!

 

Służymy radą i pomocą pasjonatom astronomicznych wędrówek po niebie.

Przy niesprzyjającej pogodzie oglądamy gwiazdozbiory północnego nieba pod kopułą planetarium, zapraszamy też do eksperymentarium na pokaz doświadczeń fizycznych.

Serdecznie zapraszamy!

Additional information